Vedtægter

1
Vedtægter for foreningen “SKØR med ROCK”
§1 NAVN
Foreningens navn er Skør med Rock, og består af brugere og medarbejdere ved
psykiatriske bofællesskaber, væresteder og institutioner i henholdsvis Jylland
og Fyn. Foreningens hjemsted er den arrangerende institutions adresse.
§ 2 FORMÅL
Formålet er at skabe et årligt tilbagevendende fristed for sindslidende, deres
familie og venner. Fristedet er et musikarrangement, der giver mulighed for at
sindslidende kan mødes i et interessefællesskab. Deltagerne gives mulighed for
at udvide deres bekendtskabskreds, både i forberedelsesprocessen og under
selve arrangementet.
§ 3 HÆFTELSE
Foreningen er selvejende, således at foreningens formue ikke individuelt
tilhører nogen person ej heller i tilfælde af opløsning. Foreningen hæfter kun
for sine forpligtelser med den for foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Hverken medlemmer, bestyrelse eller arbejdsgrupper kan pålægges personlig
eller solidarisk hæftelse for foreningens forpligtelser.
§ 4 OPLØSNING
Ved opløsning anvendes evt. formue i henhold § 8.1
§ 5 BESTYRELSE
Skør med Rock’s øverste myndighed er bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig hvert år ved generalforsamlingen.
Formand, næstformand, kasserer, revisor og sekretær vælges fra årets værtsby.
Resten af bestyrelsen vælges fra deltagerne ved generalforsamlingen eller ved,
at man på forhånd har afgivet ønske om at deltage i den nye bestyrelse.
Minimum 2 medlemmer vælges fra sidste års værtsby og 2 fra den kommende.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Møderne er åbne.
5.1 Formanden indkalder til generalforsamling senest en måned før afholdelse.
Generalforsamling med fremlæggelse af regnskab og beretning afholdes hvert
år i august/september måned.
2
5.2 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være
formanden i hænde senest 2 uger før.
5.3 Indkaldelse til generalforsamling sker med angivelse af dagsorden, som
minimum skal indeholde:
a: Valg af ordstyrer og referent
b: Formandens beretning
c: Godkendelse af regnskab
d: Indkomne forslag
e: Valg af bestyrelse
f: Dannelse af arbejdsgrupper
g: Valg af intern revisor samt revisorsuppleant
5.4 Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, se festival arbejdsmanual.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede. Alle afgørelser med undtagelse af vedtægtsændringer, og beslutning om
foreningens opløsning, kan træffes ved almindelig stemmeflertal.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle der måtte have interesse, ved afstemning
er det dog kun bestyrelses medlemmer der kan stemme.
5.5 Den til enhver tid siddende bestyrelse skal indkalde til ekstraordinær
generalforsamling hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer fremsætter ønske
herom. Indkaldelse med dagsorden skal ske mindst 2 uger før mødet afholdes,
og skal indeholde oplysninger om emne, mødested og tidspunkt.
5.6 Efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Det er udelukkende det pågældende års
kasserer, som har adgang til oprettelse og brug af Skør med Rocks konto.
§ 6 BUDGET OG REGNSKAB
6.1 Foreningens regnskab følger generalforsamlingen (august)
6.2 Bestyrelsen udarbejder et årsregnskab, der forelægges generalforsamlingen til
godkendelse.
6.3 Efter godkendelsen fremsendes budget og regnskab til kassereren i den
værtsby, hvor næste arrangementet finder sted.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så
vidt mulig være rentebærende.
§ 7 VEDTÆGTER
7.1 Ændringer i nærværende vedtægter kan kun finde sted på generalforsamlingen.
3
7.2 Beslutning om vedtægtsændring kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er
for forslaget.
§ 8 OPLØSNING
Opløsning af foreningen Skør med Rock kræver at mindst 2/3 af de afgivne
stemmer på en ekstraordinær generalforsamling er for forslaget.
Ved opløsning af foreningen skal evt. formue tilfalde kulturelt arbejde for
sindslidende. Formålet besluttes af den ekstraordinære generalforsamling.
Ændret på generalforsamlingen i 2016